Om Tyresta

Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Du kan uppleva orördhet, tystnad och avskildhet – bara två mil från Stockholms centrum. Kom ut och njut!

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: “…i syfte att bevara ett representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna”.

Ett omväxlande sprickdalslandskap
Nationalparken omfattar 1.964 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar.

I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

I Haninge och Tyresö
Naturreservatet fungerar som en buffertzon för nationalparken och här tillåts också ett intensivare friluftsliv. Tyresta nationalpark och naturreservat ligger i Haninge och Tyresö kommuner. Staten är via Naturvårdsverket ägare av marken i nationalparken medan Stockholms stad är den största markägaren i reservatet.

Förvaltningen av området sköts av Stiftelsen Tyrestaskogen som har sitt kontor i Tyresta by.

Utställningar och bytrivsel
I Tyresta by ligger Stiftelsens kontor och naturum Nationalparkernas hus, med en utställning om alla nationalparker i Sverige och om vår svenska natur. Här finns också kartor och annan information om Tyresta.

Tyresta by
Tyresta by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Under 1800-talet fick byn sin nuvarande struktur när några av gårdarna flyttades från den centrala kullen till dagens lägen. T ex är både Lillgården och Dahlgrensgården nedmonterade och uppbyggda igen på sina nya respektive platser.

Folklivsforskaren Sigurd Erixon fann Tyresta by på 1930-talet och betraktade det lilla samhället som värdefullt just för sin vardagliga prägel. Idag är strukturen från denna tid fortfarande kvar och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.

Gärdsgårdarna
Förr i tiden, när Tyresta by fortfarande var en verklig bondby, var gärdsgårdarna här liksom i övriga landet ett mycket påtagligt inslag i landskapet. Att hålla hägnaderna i gott skick och att sätta upp nya var för bonden ett drygt jobb. Den odlade marken måste skyddas för kreaturen och ägorna skulle markeras, och innan ståltråds- och taggtrådsstängsel slog igenom på 1920- och 1930-talen var det gärdsgården som var vanligast i hela landet.

De gärdsgårdar som vi i dag har i Tyresta by är av typen hankgärdsgård där långa stänger (gärdsel) ligger snett mellan upprättstående störar som hålls samman av vidjor (som även kallas hank). Elstängsel för djuren började komma mot slutet av 1930-talet och har ju slagit igenom fullständigt under senare år.

För att höja intrycket av Tyresta by som en bebyggelse från 1800-talet efter laga skiftet lät Stiftelsen Tyrestaskogen sätta upp cirka 1,5 km gärdsgård år 1996 och 1997. Som utgångspunkt användes bilder från 1930-talet och kartmaterial från 1800-talet.

Underhåll och kompletteringar är viktiga och i maj 2001 var Kjell Brattlund från Kall i Jämtland och byggde på ett stycke. Materialet är gran från Jämtland. Granarna har vuxit oerhört tätt tillsammans, vilket gör att de blir höga, smala och får mycket täta årsringar, vilket i sin tur gör träet hårt och motståndskraftig.

Hanken görs av grangrenar som värms upp och klyvs längs märgen innan de flätas runt stolparna. Den enda metall Kjell använder är som enkla gångjärn på de fina grindarna.

Förr värmde man vidjorna över öppen eld för att få dem böjliga men numera ångas de till lämplig temperatur. På bilden till höger klyver Kjell en vidja vid den kokutrustning som han själv konstruerat. Nedan vrids den varma vidjan runt stolpparet och på bilden ovan bultas den ned med yxan för att sitta riktigt bra. På jämtska kallas gärdsgården för ”hagan” och det är också namnet på Kjells firma.

Välkommen till Tyresta nationalpark och naturreservat!

» Läs mer om Tyresta nationalpark (pdf, 0,8 MB)

Fakta om Tyresta

Sevärdheter: Den variationsrika urskogen, de 300 år gamla jättefurorna, sprickdalslandskapet med isslipade hällar samt de lavtäckta hällmarkerna. Vid nationalparksentrén i Tyresta by finns ett informationscenter, naturum, med en utställning om alla Sveriges nationalparker.

Areal: 1 964 hektar.

Inrättad: 1993.

Läge: Sydost om Stockholm i Haninge och Tyresö kommuner, Stockholms län.

Färdtips: Nationalparkens huvudentré vid Tyresta by kan nås med buss och bil. Byn är en sevärdhet i sig. I Tyresta by finns naturum med utställningar och visning av bildspel, ett café, en lanthandel och utomhusinformation om nationalparken. I byn ligger också kontor för skötseln av parken. Parken kan även nås norrifrån via infarten till Tyresö slott samt söderifrån vid Åva från vägen mot Dalarö. Via fem mil vandringsleder i nationalparken och det omgivande reservatet kan man uppleva den milsvida skogen och sjöarna.