Naturen

Nationalparken omfattar 1.970 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr.

Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar. I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.