Bestämmelser för Tyrestaområdet

För att skydda naturen och möjligheterna till naturupplevelser i Tyresta finns särskilda bestämmelser (föreskrifter enligt lagtexten) som reglerar vad man får och inte får göra. En översyn av dessa har skett under 2016. För nationalparken gäller de nya bestämmelserna fr.o.m. den 1 mars 2017 och för naturreservatet fr.o.m. den 29 mars 2017.

I grunden gäller allemansrätten och grundprincipen ”inte störa inte förstöra”. I skyddade naturområden som Tyresta finns ibland vissa begränsningar i allemansrätten och därför är det viktigt att du som besökare känner till vad som gäller. Nedan finns de viktigaste bestämmelserna sammanfattade. Du är också välkommen att kontakta oss i Stiftelsen Tyrestaskogen om du undrar över något.

Bestämmelser för nationalparken:

 • Du får plocka bär och matsvamp, men inget annat som t.ex. blommor, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Det är inte tillåtet att bryta kvistar, fälla träd och inte heller skada eller störa djurlivet.
 • Fiskeförbud gäller i nationalparkens alla sjöar.
 • Har du med dig hund, måste den alltid vara kopplad.
 • Om du vill tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande, får du bara göra det i anslutning till våra iordningställda eldplatser. De är markerade på kartan. Men inte mer än en natt på samma plats.
 • Läger och annan organiserad campingverksamhet får du bara ordna vid Stensjödal, efter att du samrått med oss i Stiftelsen Tyrestaskogen. Se kartan.
 • Om du vill ordna ett organiserat arrangemang med än 10 deltagare, måste du först samråda med oss i stiftelsen. För förskolor, skolor och universitet är gränsen för samråd satt till högst 50 deltagare.
 • Du får göra upp eld, men bara på anlagda eldplatser där vi håller med ved. De är markerade på kartan. Stormkök är dock tillåtet utanför dessa platser.
 • Du får inte rida eller köra med häst och vagn.
 • Det är tillåtet att cykla på skogsvägarna till Långsjön och till norra delen av Stensjön, men inte någon annanstans. Se kartan.
 • Du får inte framföra drönare på lägre höjd än 300 meter över marken.
 • Du får inte framföra el- eller motordrivet fordon. Dock är det tillåtet för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil.
 • För att få placera ut skyltar och snitslar krävs tillstånd av Länsstyrelen.
 • Du får inte genomföra idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang, inklusive träningstävling eller organiserad träning.

» Alla bestämmelser för nationalparken hittar du här.

Bestämmelser för naturreservatet:

 • Du får inte gräva upp växter, bryta kvistar eller fälla träd. Däremot får du plocka blommor, bär och svamp.
 • Du får inte skada eller störa djurlivet.
 • Det är tillåtet att fiska längs kusten, förutom de inre delarna av Åvaviken. Se kartan. I övriga vatten gäller fiskekort, utom i Åvaån som är fredad.
 • Har du med dig hund, måste den alltid vara kopplad.
 • Du får rida på alla vägar och på särskilda ridstigar, men inte på andra stigar.
 • Mellan Tyresta by och nationalparken är cyklingen begränsad. Annars får du cykla på alla vägar och cykelvägar.
 • Om du vill ordna ett läger, måste du först samråda med oss i Stiftelsen Tyrestaskogen.
 • Om du vill ordna en tävling eller annan organiserad verksamhet med fler än 100 deltagare, måste du först samråda med oss i stiftelsen. Samråd krävs också alltid för att (tillfälligt) få placera ut snitslar, orienteringskontroller, skyltar etc.
 • Du får göra upp eld, men bara på anlagda eldplatser, där vi håller med ved. De är markerade på kartan. Stormkök är dock tillåtet utanför dessa platser.
 • Du får tälta enligt allemansrätten, som mest i två dygn på samma plats. Det gäller dock inte i Tyresta by. Där får du bara tälta i ett särskilt tältområde i utkanten av byn men då i högst tre dygn.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon utanför vägar.
 • Du får inte starta, landa eller flyga lägre än 100 meter över marken med drönare inom Tyresta by.

» Bestämmelser för naturreservatet hittar du här.

De fullständiga föreskrifterna för både nationalpark och naturreservat kommer så småningom att finnas anslagna på skyltar i området.