Storbranden 1999

Den 1 augusti 1999 utbröt en brand i Tyresta nationalpark och naturreservat. Denna brand kom att drastiskt förändra landskapet och växt- och djurliv. Branden 1999 kommer för lång tid att prägla nära 10 % av det skyddade området. Idag liknar brandområdet ett stort plockepinn av omkullfallna träd som dött i branden eller till följd av den.

Till följd av branden producerades en särskild utställning som finns att besöka i naturum Nationalparkernas hus i Tyresta by. Entrén är fri. Läs mer om utställningen.

Guidningar erbjuds i brandområdet. Läs mer i vårt aktuella program.

Branden
1999 blev för Tyrestas del ett år som kommer att leva länge i minnet. Det var då som 450 hektar av den skyddade skogen i nationalparken och naturreservatet brann i en mycket intensiv och svårsläckt brand.

I samband med valborgsmässohelgen 2000 blev det brunna området åter tillgängligt för allmänheten. Det hade då av säkerhetsskäl varit avstängt i nio månader efter beslut av länsstyrelsen.

Under den perioden lade personalen i Stiftelsen Tyrestaskogen ner massor med timmar på att röja vandringslederna som går genom området – mellan Stensjön och Tyresta by, mellan Stensjön och Årsjön samt på östra sidan av Stensjön.

Området har varit farligt att vistas i. Massor med fallna träd och träd som har hotat att falla eftersom rötterna brunnit av i den djupt gående branden. Tursamt nog kom det ett par rejäla stormar i december 1999 som sopade omkull mängder av de skadade träden, men fortfarande står många träd kvar med brända rötter. Området är alltså på inga villkor helt säkert att besöka. Så kommer det att vara under en följd av år.

Risker med att vistas i brandområdet
Ledningen för Stiftelsen Tyrestaskogen uppmanar besökarna i brandområdet att visa stor försiktighet även utmed lederna. RISK för fallande träd, RISK för rotvältor som kan slå igen, RISK för träd som ligger i spänn.

Låt framför allt inte barnen springa fritt, de ser inte farorna.