Brandekologi

Den första stora branden under 1900-talet i Tyresta-området inträffade 1914. Nästan hela det område som då brann ingår i 1999 års stora brand som täckte ungefär 450 hektar. Norr om det nya brandområdet kan man fortfarande spåra mängder av brandstubbar från den gamla branden. Olika marker påverkas olika hårt av elden.

En mosse kan bli svedd över hela ytan, men växternas rötter klarar sig ofta och där grönskar det snart efter branden, medan en hällmark med tunt jordtäcke kan bli helt utbränd. Humuslagret, jordmånens översta skikt i skogen, förbränns helt eller delvis vid hård brand och det är bränningsdjupet som avgör vilka växter som skall etablera sig. Har det brunnit måttligt hårt kommer lingon och blåbär och vissa gräs snabbt tillbaka tack vare att rötterna klarat sig.

Hårdare bränder ger förutsättningar för många frön att gro, som hallon, ljung och vissa brandspecialiserade nävor. Om enbart mineraljorden under humuslagret finns kvar blir det arter som sprids med vinden som dominerar till en början. Exempelvis mjölkört, tall, björk och björnmossa som snabbt etablerar sig. En del partier undgår elden helt och även i brunna områden klarar sig vissa växter och träd.

Djurliv
I Tyrestaskogen 1999 brann det mycket hårt, det var oerhört torrt och det fanns mycket bränsle (främst mossa och ris). Om själva stammen och kronan på träden klarade sig så hade i många fall rötterna brunnit av eftersom branden gick så djupt. Branden 1999 lämnar alltså mängder med död ved efter sig, ved som i sin tur skapar biotoper för mängder med organismer. Bland djuren kommer fåglar som tretåig hackspett och nattskärra att finna nytt livsrum. Den sotsvarta praktbaggen (som blir cirka 12 mm lång) kommer till brandfält för att para sig när det fortfarande är varmt. Andra arter missgynnas, exempelvis tjädern som just i Tyresta fick flera fina spelplatser förstörda. Naturen går efter en brand igenom det man kallar olika successioner – vissa arter försvinner, medan andra tillkommer.

Den brända skogen ger nytt liv. Här har en hackspett, förmodligen en spillkråka, varit framme och bara kort efter branden sökt föda i en tallstam.